menu

What’s new in Crocus

news

 

 

 

 

 

II Edycja konkursu - "Odkryj piekno krokusów"

  Regulamin konkursu fotograficznego „Hotelu Crocus” I Postanowienia ogólne: 1.  Celem konkursu jest ukazanie piękna kwiatu oraz rozwijanie talentów fotograficznych 2. Organizatorem konkursu fotograficznego „Odkryj piękno krokusów” (zwanego w dalszej części regulaminu Konkurs) jest: Hotel Crocus****  w Zakopanem przy ulicy  Chałubińskiego 40 3. Tematem Konkursu są krokusy. 4. Konkurs ma charakter otwarty i bezpłatny 5. Organizator nie odsyła zdjęć. 6. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w regulaminie.   II  Zasady uczestnictwa: Aby wziąć udział w Konkursie, należy: - polubić nas  na facebooku              -  udostępnić stronę konkursu na swoim facebooku              - przesłać zdjęcie (zapis cyfrowy, min 1-3 MB) w którym głównym bohaterem jest kwiat krokus, na adres mailowy: [email protected]              - podać dane autora fotografii: imię, nazwisko, adres korespondencji, telefon             - w konkursie nie mogą brać udziału zdjęcia,  które zostały nadesłane w I edycji konkursu „Odkryj piękno krokusów” 2. Każdy uczestnik może nadesłać tylko 1 fotografię. 3.Nadsyłanie  zdjęć do Konkursu odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną, w terminie od 24.03-22.04.2016.  Zdjęcia nadesłane po tym terminie, nadesłane w sposób inny niż ustalony lub w niezgodne z regulaminem nie biorą udziału w Konkursie. 4.    Zdjęcie nie może zawierać treści reklamowych, nie może być antyreklamą ani naruszać wizerunku Organizatora. 5. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi dnia 26.04.2016.  Wybrane oraz zwycięskie zdjęcia zostaną opublikowane na FB Hotelu Crocus****  w zakładce „Odkryj piękno krokusów”. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora o przyznanych nagrodach drogą mailową. 6.  Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. 7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin. 8. Zgłoszenie zdjęć na Konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba nadsyłająca: - jest autorem/autorką załączonych zdjęć oraz przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, związane z nadesłanymi fotografiami, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorom Konkursu; kwestie związane z ochroną wizerunku zostały uregulowane z osobami fotografowanymi, a osoby sportretowane wyrażają zgodę na ich publikowanie, również dla celów określonych w regulaminie Konkursu, 9.  Osoba biorąca udział w Konkursie wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez organizatorów Konkursu nadesłanych zdjęć w dowolnym czasie i formie dla celów promocji. Zdjęcia mogą być poddane obróbce graficznej. 10.  Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania fotografii i tekstów o treściach powszechnie uznawanych za obraźliwe, naruszające prawa osób trzecich lub prawo polskie, zawierających treści pornograficzne lub w sposób oczywisty godzących w uczucia religijne. 11. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów przeprowadzenia konkursu i przekazania nagród zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm. 12. Organizator przewiduje następujące nagrody: I miejsce: Voucher -2 noclegi w pokoju 2 osobowym w Hotelu Crocus**** oraz dwa wyróżnienia.   III Postanowienia końcowe 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowany Konkurs. 2. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.). 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.      
read more

01Kwi

This website uses COOKIES.

By browsing it you accept our cookies policy, according to your browser settings. Read more about Privacy Policy.

OK, close