menu

Weekend rabatów w Hotelu Crocus

11Paź

          

Regulamin akcji rabatowej prowadzonej przez czasopisma: Avanti, Logo i Wysokie Obcasy

 1. Warunki korzystania z akcji rabatowej:
  1. Czas trwania: 14.10.2016 – 20.12.2016.
  2. Miejsce przeprowadzenia akcji rabatowej - na terenie Rzeczpospolitej Polskiej - Hotel Crocus**** z siedzibą w Zakopanem, przy ulicy Chałubińskiego 40, 34-500 Zakopane
  3. W  akcji rabatowej mogą wziąć udział tylko osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
  4. Oferta  skierowana jest do klientów - konsumentów w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego.
  5. Do skorzystania z akcji rabatowej uprawnione są wyłącznie osoby przebywające w Hotelu Crocus w terminie obowiązywania akcji promocyjnej.
 2. Szczegółowe warunki akcji rabatowej:
  1. Akcja rabatowa polega na przyznaniu klientowi rabatu w wysokości 15 % na noclegi (oferta standardowa oraz pakiety jesienne) oraz 15% na dania a’la carte w restauracji w Hotelu Crocus****.
  2. Rabaty nie sumują się.
  3. Rabat zostanie przyznany przy rezerwacji usług noclegowych i gastronomicznych za pomocą sprzedaży bezpośredniej (osobiście, mailowo lub telefonicznie).
  4. Podstawą udzielenia rabatu będzie okazanie oryginalnego kuponu umieszczonego w czasopismach: Avanti, Logo i Wysokie Obcasy
 3. Postanowienia końcowe:
  1. Przystąpienie  do akcji rabatowej jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się przez Klienta z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją. Treść niniejszego regulaminu będzie dostępna dla wszystkich Klientów w recepcji Hotelu Crocus****    oraz na stronie www.hotelcrocus.pl
 4. Uczestnik nie może się powoływać na nieznajomość regulaminu jeżeli bierze lub brał udział w akcji.
 5. Wszelkie reklamacje dotyczące sprzedaży premiowanej należy składać w terminie 14 dni od dnia skorzystania z programu:
  1. Bezpośrednio w Dziale Sprzedaży i Marketingu Hotelu Crocus w formie pisemnej, przy użyciu poczty elektronicznej, przesyłając korespondencję na adres e-mail: [email protected]
  2. Reklamacje będą rozpatrzone pisemnie w terminie 14 dni.
 6. Pisemna reklamacja powinna zawierać: dane kontaktowe Klienta tj. imię i nazwisko, adres, telefon oraz opis i powód reklamacji.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 8. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych ze sprzedażą premiowaną będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla miejsca prowadzenia akcji
 9. Niniejszy regulamin obowiązuje od 14.10.2016 do 20.12.2016.

 

Zakopane dn. 11.10.2016 r.

This website uses COOKIES.

By browsing it you accept our cookies policy, according to your browser settings. Read more about Privacy Policy.

OK, close