menu

Wymarzony prezent od Świętego Mikołaja

28Lis

WYMARZONY PREZENT OD MIKOŁAJA

Regulamin konkursu na profilu strony Facebook „Hotelu Crocus”

 

I  Postanowienia ogólne:

1.  Celem konkursu jest opisanie wymarzonego prezentu od Mikołaja.

2. Organizatorem konkursu „Wymarzony prezent od Mikołaja” (zwanego w dalszej części

Regulaminu jako Konkurs) jest: Hotel Crocus****  w Zakopanem przy ulicy Chałubińskiego 40. Promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez serwis Facebook ani z nim związana.

3. Tematem Konkursu jest wygranie vouchera do Restauracji w Hotelu Crocus.

4. Konkurs ma charakter otwarty i bezpłatny

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania pomysłów konkursowych przy tworzeniu oferty hotelowej.

6. Przesłanie prac/komentarzy na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w regulaminie.

 

II  Zasady uczestnictwa:

  1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy:

             -  można oznaczyć osobą, z którą chcieliby Państwo odwiedzić Restaurację Vernus w Zakopanem;

             - napisać komentarz składający się maksymalnie z 100 słów, w którym opisują Państwo swój „Wymarzony prezent od Mikołaja” – opisać prezent, który chciałby otrzymać uczestnik od Mikołaja; Uczestnicy mogą również dodawać komentarze w formie graficznej;

             - podać dane autora komentarza: imię, nazwisko, adres korespondencji, telefon – w wiadomości prywatnej po rozstrzygnięciu konkursu;

            - trzeba być fanem profilu (mieć polubiony profil) na Facebooku „Hotel Crocus ★★★★ Zakopane / Poland”

 

2. Każdy uczestnik może napisać tylko 1 komentarz.

3. Dodanie komentarza do Konkursu odbywa się wyłącznie na fanpagu, w terminie do 05.12.2018 r. do godz. 23.59

 Komentarze dodane po tym terminie, nadesłane w sposób inny niż ustalony lub w niezgodne z regulaminem nie biorą udziału w Konkursie.

4.   Komentarz nie może zawierać treści reklamowych, nie może być antyreklamą ani naruszać wizerunku Organizatora, komentarze tego typu będą usuwane z profilu.  

5. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi dnia 06.12.2018 r.

Wybrane oraz zwycięskie komentarze zostaną opublikowane na FB Hotelu Crocus**** . Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora o przyznanych nagrodach przez wiadomość prywatną wysłaną na Facebooku, w przypadku braku odpowiedzi (przesłanie danych osobowych do wysłania vouchera) to 12.12.2018r nagroda zostanie anulowana.

6.  Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.

7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.

8. Zgłoszenie komentarzy na Konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba nadsyłająca:
- jest autorem/autorką pomysłu oraz przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, związane z nadesłanymi komentarzy, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorom Konkursu; kwestie związane z ochroną wizerunku zostały uregulowane z osobami oznaczonymi w komentarzy, a osoby wyrażają zgodę na ich publikowanie, również dla celów określonych w regulaminie Konkursu,

9.  Osoba biorąca udział w Konkursie wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez organizatorów Konkursu nadesłanych pomysłów w dowolnym czasie i formie dla celów marketingowych. Pomysły mogą być poddane przeróbce.

10.  Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy i tekstów o treściach powszechnie uznawanych za obraźliwe, naruszające prawa osób trzecich lub prawo polskie, zawierających treści pornograficzne lub w sposób oczywisty godzących w uczucia religijne.

11. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów przeprowadzenia

konkursu i przekazania nagród zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.

12. Organizator przewiduje następujące nagrody:

I, II, III miejsce:
Voucher na kwotę 100 zł do wykorzystania w Restauracji Vernus znajdującej się w Hotelu Crocus****
 

13. Wymagana ilość zgłoszeń konkursowych, do rozstrzygnięcia konkursu to 10 komentarzy.

W przypadku nieosiągnięcia minimalnej ilości zgłoszeń konkursowych, organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wynagrodzenia uczestników.
 

 

III Postanowienia końcowe

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowany Konkurs.

2. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.).

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

 

This website uses COOKIES.

By browsing it you accept our cookies policy, according to your browser settings. Read more about Privacy Policy.

OK, close