меню

Weekend rabatów w Hotelu Crocus

11Paź

          

Regulamin akcji rabatowej prowadzonej przez czasopisma: Avanti, Logo i Wysokie Obcasy

 1. Warunki korzystania z akcji rabatowej:
  1. Czas trwania: 14.10.2016 – 20.12.2016.
  2. Miejsce przeprowadzenia akcji rabatowej - na terenie Rzeczpospolitej Polskiej - Hotel Crocus**** z siedzibą w Zakopanem, przy ulicy Chałubińskiego 40, 34-500 Zakopane
  3. W  akcji rabatowej mogą wziąć udział tylko osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
  4. Oferta  skierowana jest do klientów - konsumentów w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego.
  5. Do skorzystania z akcji rabatowej uprawnione są wyłącznie osoby przebywające w Hotelu Crocus w terminie obowiązywania akcji promocyjnej.
 2. Szczegółowe warunki akcji rabatowej:
  1. Akcja rabatowa polega na przyznaniu klientowi rabatu w wysokości 15 % na noclegi (oferta standardowa oraz pakiety jesienne) oraz 15% na dania a’la carte w restauracji w Hotelu Crocus****.
  2. Rabaty nie sumują się.
  3. Rabat zostanie przyznany przy rezerwacji usług noclegowych i gastronomicznych za pomocą sprzedaży bezpośredniej (osobiście, mailowo lub telefonicznie).
  4. Podstawą udzielenia rabatu będzie okazanie oryginalnego kuponu umieszczonego w czasopismach: Avanti, Logo i Wysokie Obcasy
 3. Postanowienia końcowe:
  1. Przystąpienie  do akcji rabatowej jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się przez Klienta z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją. Treść niniejszego regulaminu będzie dostępna dla wszystkich Klientów w recepcji Hotelu Crocus****    oraz na stronie www.hotelcrocus.pl
 4. Uczestnik nie może się powoływać na nieznajomość regulaminu jeżeli bierze lub brał udział w akcji.
 5. Wszelkie reklamacje dotyczące sprzedaży premiowanej należy składać w terminie 14 dni od dnia skorzystania z programu:
  1. Bezpośrednio w Dziale Sprzedaży i Marketingu Hotelu Crocus w formie pisemnej, przy użyciu poczty elektronicznej, przesyłając korespondencję na adres e-mail: [email protected]
  2. Reklamacje będą rozpatrzone pisemnie w terminie 14 dni.
 6. Pisemna reklamacja powinna zawierać: dane kontaktowe Klienta tj. imię i nazwisko, adres, telefon oraz opis i powód reklamacji.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 8. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych ze sprzedażą premiowaną będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla miejsca prowadzenia akcji
 9. Niniejszy regulamin obowiązuje od 14.10.2016 do 20.12.2016.

 

Zakopane dn. 11.10.2016 r.

Этот веб-сайт использует файлы Cookies.

При его просмотре вы соглашаетесь с использованием файлов Cookies в соответствии с настройками Вашего браузера. Подробнее в политике конфиденциальности.

ОК, закройте