Menu

Wakacje w Hotelu Crocus **** z dodatkową premią

25Kwi

Wakacje - Pakiet Standard  Wakacje - Pakiet Premium Wakacje -Pakiet De Lux

Regulamin sprzedaży premiowanej

„Hotel Crocus**** rozdaje pieniądze”

 1. Postanowienia ogólne:
  1. Nazwa sprzedaży premiowanej: „Hotel Crocus**** rozdaje pieniądze”
  2. Organizatorem sprzedaży premiowanej jest Hotel Crocus**** z siedzibą w Zakopanem, przy ulicy Chałubińskiego 40, 34-500 Zakopane - NOTÓWKA Sp. z o.o. z siedzibą w Zakopanem, przy ulicy Chałubińskiego 40, 34-500 Zakopane, z kapitałem zakładowym          w wysokości 200.000,00 PLN, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy dla  Krakowa – Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000143158, NIP 736-000-59-19, REGON 490507890 („Organizator").

 

 1. Definicje:
  1. Pobyt – wynajęcie jednostki mieszkalnej w Hotelu Crocus wraz ze śniadaniem
  2. Waluta Crocusowa – kupon rabatowy w wysokości 100 zł

 

 1. Warunki korzystania ze sprzedaży premiowanej:
  1. Czas trwania: 24.06.2016 – 31.08.2016.
  2. Miejsce przeprowadzenia sprzedaży premiowanej - na terenie Rzeczpospolitej Polskiej - Hotel Crocus**** z siedzibą w Zakopanem, przy ulicy Chałubińskiego 40, 34-500 Zakopane
  3. W  sprzedaży premiowanej mogą wziąć udział tylko osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
  4. Oferta  skierowana jest do klientów - konsumentów w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego.
  5. Do skorzystania ze sprzedaży premiowanej uprawnione są wyłącznie osoby przebywające w Hotelu Crocus w terminie obowiązywania sprzedaży premiowanej.

 

 1. Szczegółowe warunki przyznawania Waluty Crocusowej:
 1. Sprzedaż premiowana polega na przyznaniu klientowi, który wykupi pobyt w Hotelu Crocus (płacąc jednorazowo, za zakup udokumentowany jednym paragonem, fakturą), Waluty Crocusowej o wartości 100 zł za każde jednorazowo wydane 1500 zł za pobyt w okresie objętym programem.  
 2. W wartość sprzedaży premiowanej nie są wliczone usługi SPA.
 3. Waluta Crocusowa wydawana będzie w recepcji Hotelu Crocus po opłaceniu kosztów za pobyt, o którym mowa w punkcie 4.a powyżej.
 4. Walutę Crocusową można zrealizować podczas kolejnych pobytów tylko w Hotelu Crocus w Zakopanem w ciągu 6 miesięcy od daty wystawienia paragonu lub faktury.
 5. Waluta Crocusowa nie podlega wymianie na gotówkę. Walutą Corcusową nie można płacić za zamówienia w restauracji hotelowej, lobby barze, Spa,
 6. Aby skorzystać z otrzymanego rabatu Klient musi przekazać recepcji otrzymaną Walutę Crocusową. Wartość rabatu rozkłada się proporcjonalnie do wartości całego jednorazowego zakupu, łącznie dając kwotę rabatu.
 7. W przypadku gdy wartość kuponu nie przekracza wartości zamówionej usługi, niewykorzystana kwota przepada na rzecz Hotelu.
 8. Jeżeli wartość pobytu jest równa wartości zamówionej usługi Klient nie może sfinansować 100% wartości pobytu i jest zobowiązany do zapłaty 1 zł (słownie: 1 złoty) .
 9. Jeżeli wartość pobytu jest wyższa niż wartość otrzymanego kuponu Klient może zrealizować przy takim pobycie całość rabatu, dopłacając za pozostałą część zakupów innym środkiem płatniczym.

 

 1. Postanowienia końcowe:
  1. Przystąpienie  do sprzedaży premiowanej jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się przez Klienta z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją. Treść niniejszego regulaminu będzie dostępna dla wszystkich Klientów w recepcji Hotelu Crocus****    oraz na stronie www.hotelcrocus.pl

 

 1. Uczestnik nie może się powoływać na nieznajomość regulaminu jeżeli bierze lub brał udział w akcji.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące sprzedaży premiowanej należy składać w terminie 14 dni od dnia skorzystania z programu:
  1. Bezpośrednio w Dziale Sprzedaży i Marketingu Hotelu Crocus w formie pisemnej, przy użyciu poczty elektronicznej, przesyłając korespondencję na adres e-mail: [email protected]
  2. Reklamacje będą rozpatrzone pisemnie w terminie 14 dni.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać: dane kontaktowe Klienta tj. imię i nazwisko, adres, telefon oraz opis i powód reklamacji.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych ze sprzedażą premiowaną będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla miejsca prowadzenia akcji
 6. Niniejszy regulamin obowiązuje od 24.06.2016 do 31.08.2016.

 

Zakopane dn. 19 kwietnia 2016

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij